Family Workshops

Scroll down or click the menu below for our live family workshops, self-paced family learning courses and multi-lingual read-alouds! 請向下查看我們的中文資源

➡Click here for LIVE Family Workshops!

➡Click here for QSLA’s Self Paced Family Workshops!

➡Click here for QSLA’s Read Aloud Events!

NEW Family Events and Workshops!

Check out all of the upcoming LIVE events for families of Dual Language Learners!

NEW Read Aloud Event with Kids Reading Armenian

We invite all families of little ones to our FREE special event featuring author Taline Badrikian, creator of Kids Reading Armenian! Taline will share her path to becoming a bilingual author, read “Happy Piggy”, and engage your little ones in a fun drawing activity. There will also be time to ask the author questions! *This event will be bilingual, English/Armenian.

Կարդանք Միասին, Ստեղծենք Միասին

Հրավիրում ենք բոլոր փոքրիկների ընտանիքներին մասնակցելու մեր ԱՆՎՃԱՐ հատուկ միջոցառմանը, որտեղ հանդես կգա «Երեխաները Կարդում են Հայերեն» գրքերի ստեղծողը, հեղինակ՝ Թալին Բադրիկյանը: Թալինը Ձեզ կներկայացնի իր երկլեզու հեղինակ դառնալու ստեղծագործական ուղին, կընթերցի «Ուրախ խոզուկը» և կներգրավի Ձեր փոքրիկներին զվարճալի նկարչական գործունեության մեջ: Դուք նաև ժամանակ կունենաք հեղինակին հարցեր տալու համար: Այս միջոցառումը լինելու է երկլեզու՝ անգլերեն/հայերեն :

NEW Family Learning Courses

Check out all the self-paced workshops QSLA has to offer!  Learn more about raising a dual language learner on your schedule! All participants who complete a course will receive FREE multi-lingual books for their family!

The Dual Language Learner Initiative’s Family Workshops are designed to support families of young children (0-5 years) who are interested in learning about raising bi-/multi-lingual learners. These interactive workshops provide information and resources to help families make the best choices for their children.

Dual Language Learner Initiative: Family Workshop #1 – Our Home Language is Important

This DLL Initiative Family Workshop helps families better understand common myths about raising multi-lingual children, facts, research and benefits of being bilingual, and provides opportunities to hear and learn from the experiences of other families raising dual language learners.

Dual Language Learner Initiative: Family Workshop #2 – Maintaining Our Home Language

This DLL Initiative Family Workshop helps families better understand different strategies for raising a bilingual child, the stages of language and social emotional development for young dual language learners, and tips and ideas for supporting their young DLLs at home.

Dual Language Learner Initiative: Family Workshop #3 – Advocating for Our Young Dual Language Learners

The Dual Language Learner Initiative’s Family Workshops are designed to support families of young children (0-5 years) who are interested in learning about raising bi-/multi-lingual learners. These interactive workshops provide information, resources, and networks to help families make the best choices for their children.

我们的家庭语言很重要: 双语的誤解和事实 (粵語)

雙語學習者倡議的家庭研討會旨在支持有興趣學習培養雙語/多語學習者的幼兒(0-5 歲)家庭。 這些互動研討會提供信息、資源和網絡,幫助家庭為孩子做出最佳選擇。

“您的母語很重要”中討論的主題

 • 關於養育多語種孩子的常見誤解
 • 雙語的事實、研究和好處

有機會聽取和學習其他培養雙語學習者家庭的經驗。

我们的家庭语言很重要: 双语的誤解和事实 (普通話)

雙語學習者倡議的家庭研討會旨在支持有興趣學習培養雙語/多語學習者的幼兒(0-5 歲)家庭。 這些互動研討會提供信息、資源和網絡,幫助家庭為孩子做出最佳選擇。

“您的母語很重要”中討論的主題

 • 關於養育多語種孩子的常見誤解
 • 雙語的事實、研究和好處

有機會聽取和學習其他培養雙語學習者家庭的經驗。

倡导您的双语学习者: 家庭与学校沟通和有关儿童的早期学习计 划 (普通話)

雙語學習者 (DLL) 倡議的家庭研討會旨在支持有興趣學習培養雙語/多語學習者的幼兒(0-5 歲)家庭。 這些互動研討會提供信息、資源和網絡,幫助家庭為孩子做出最佳選擇。

為我們的年輕雙語學習者發聲”中討論的主題

 • 支持雙語學習者的早期學習計劃的最佳實踐
 • 與教師合作支持兒童文化和語言的想法
 • 雙語教育計劃信息(K-12/幼兒園到12年級)

我们的家庭语言很重要: 双语的誤解和事实 (粵語)

雙語學習者倡議的家庭研討會旨在支持有興趣學習培養雙語/多語學習者的幼兒(0-5 歲)家庭。 這些互動研討會提供信息、資源和網絡,幫助家庭為孩子做出最佳選擇。

“您的母語很重要”中討論的主題

 • 關於養育多語種孩子的常見誤解
 • 雙語的事實、研究和好處

有機會聽取和學習其他培養雙語學習者家庭的經驗。

保持我们的家庭语言: 支持年幼双语学习者的最佳途徑 (粵語)

雙語學習者 (DLL) 倡議的家庭研討會旨在支持有興趣學習培養雙語/多語學習者的幼兒(0-5 歲)家庭。 這些互動研討會提供信息、資源和網絡,幫助家庭為孩子做出最佳選擇。

為我們的年輕雙語學習者發聲”中討論的主題

 • 支持雙語學習者的早期學習計劃的最佳實踐
 • 與教師合作支持兒童文化和語言的想法
 • 雙語教育計劃信息(K-12/幼兒園到12年級)

倡导您的双语学习者: 家庭与学校沟通和有关儿童的早期学习计 划 (粵語)

雙語學習者 (DLL) 倡議的家庭研討會旨在支持有興趣學習培養雙語/多語學習者的幼兒(0-5 歲)家庭。 這些互動研討會提供信息、資源和網絡,幫助家庭為孩子做出最佳選擇

為我們的年輕雙語學習者發聲”中討論的主題

 • 支持雙語學習者的早期學習計劃的最佳實踐
 • 與教師合作支持兒童文化和語言的想法
 • 雙語教育計劃信息(K-12/幼兒園到12年級)

Read Together, Create Together Read-Aloud Events and Stories!

Check out all the read alouds QSLA has to offer!

NEW "Happy Piggy ​ - ՈՒՐԱԽ ԽՈԶՈՒԿԸ"

By Kids Reading Armenian, Taline Badrikian

Check out our newest Read Together, Create Together story in Armenian!  Click here to watch the video!

NEW "Oh My Kulay: Colors, Fruits, and Veggies in Filipino"

By Little Yellow Jeepney Books

Weren’t able to attend our Bilingual Author Workshop with Little Yellow Jeepney Books? You can check out the recording of the event. Click here to watch the video!

NEW "Boba Bear's Lunar New Year 八宝熊庆祝春节"

By Boba Bear Books

Weren’t able to attend our Bilingual Author Workshop with Boba Bear Books? You can check out the recording of the event. Click here to watch the video!

“Counting with Dim Sum” | “跟著點心數數”

By Bitty Bao Books

Weren’t able to attend our Bilingual Author Workshop with Bitty Bao Books? You can check out the recording of the event. Click here to watch the video!

NEW " Читаем Вместе,Создаём вместе: "Welcome? Welcome!"

By Girl Nation, Katerina Arzhayev

Check out our newest Read Together, Create Together story in English and Russian!  Click here to watch the video!

NEW " My Beautiful Earth-我美丽的地球"

By Spark Collection, Irene Kang

Check out our newest Read Together, Create Together story in English and Mandarin!  Click here to watch the video!

Natasha Prepares for Ramadan

I Want to Dance like a Koala Bear / Quiero bailar como un koala

By Skillful and Soulful Press 

Weren’t able to attend our Bilingual Author Workshop with Skillful & Soulful Press? You can still check out the recording of the entire event. Click here to watch the video!

Hummingbird / Colibrí / Uitsitsilij