DLL Resources

ធនធានអំពីការរៀនភាសាពីរសម្រាប់គ្រួសារ

ជាឪពុកម្តាយ ឬ អ្នកមើលថែដែលចិញ្ចឹមអ្នករៀនភាសាពីរ គឺជា ឱកាសមួយដ៏អស្ចារ្យដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ខួរក្បាលរបស់កូន របស់លោកអ្នក ផ្នែកអារម្មណ៍សង្គម និង ការអអភិវឌ្ឍន៍ភវឌ្ឍវប្បធម៌! ការនិយាយច្រើនភាសាគឺជាថាមពលពិសេស និងជាអំណោយមួយដែលលោកអ្នកកំពុងផ្តល់ឱ្យកូនរបស់លោកអ្នក។

ធនធានទាំងឡាយនៅខាងក្រោមនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងដំណើរដ៏អស្ចារ្យមួយនេះដើម្បីគាំទ្រដល់ការលូតលាស់របស់កូនរបស់លោកអ្នកក្នុងការចេះ ភាសាពីរ/ពហុភាសា។

ចុចទីនេះសម្រាប់សិក្ខាសាលាគ្រួសាររបស់ QSLA! ទំព័រនេះបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍អានឮៗនាពេលខាងមុខ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារ និងអានការថតសំឡេងជាភាសាផ្សេងៗគ្នា!

សូមចុចទីនេះដើម្បីរៀនបន្ថែមអំពីឱកាសអភិវឌ្ឍន៍អាជីពរបស់ DLL Initiative។ (Khmer)

សូមមើលឥឡូវនេះ ចែករំលែកវីដេអូគំនិតផ្តួចផ្តើម NEW DLL របស់យើង!

ទទួលធនធានអំពីការរៀនភាសាពីរសម្រាប់គ្រួសារ

សូមមើលធនធានអំពីការរៀនភាសាពីរសម្រាប់គ្រួសារឥតគិតថ្លៃថ្មីមួយនេះជា ភាសាអង់គ្លេស អេស្បាញ អាមេនី កូរ៉េ ខ្មែរ និងវៀតណាម

យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបរីករាយក្នុងការប្រកាសអំពីការបញ្ចេញខិត្តប័ណ្ណដែលបានបោះពុម្ព ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តគ្រួសារឱ្យនិយាយច្រើនជាងមួយភាសានៅផ្ទះ។ វារួមបញ្ចូលគន្លឹះ និងភាពងាយស្រួលក្នុងចូលប្រើធនធានអំពីការរៀនភាសាពីរសម្រាប់អនឡាញរបស់ QSLA។

"ពីរភាសា, ពីរភាសា, ឱកាសពីរដង" ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ដើម្បីទទួលបានយុទ្ធនាការ “ពីរភាសា, ឱកាសពីរដង” នៅចំពោះមុខក្រុមគ្រួសារជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន យើងសុំជំនួយរបស់អ្នកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។ ឧបករណ៍ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ សង្គម នេះ ផ្ដល់ នូវ សម្ភារ គំរូ ដែល អ្នក អាច ប្រើ ដើម្បី ចែក រំលែក យុទ្ធនា ការ នេះ ជាមួយ បណ្ដាញ របស់ អ្នក ។ វា រួម មាន ការ ផ្ញើ សារ គំរូ ការ បង្ហោះ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ សង្គម ក្រាហ្វិក និង ព័ត៌មាន ទាក់ ទង ។ ជួយផ្សព្វផ្សាយពាក្យផង!

សន្លឹក ដំបូន្មាន គ្រួសារ ភាសា ពីរ

សូមចុចលើ ធនធានអំពីការរៀនភាសាពីរសម្រាប់គ្រួសារជាការណែនាំ និងកគន្លឹះន្លឹះផ្សេងៗ (Dual Language Learner Family Workshop Resource Guides and Tips) ដើម្បីទាញយក/ព្រិនធនធានជាច្រើនដើម្បីជួយដល់គ្រូសាររបស់លោកអ្នក។

ថ្មី Khmer Learning Lab Read Aloud

QSLA មានមោទនភាពចំពោះធនធានជាច្រើនដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់­­យើងខ្ញុំ ហើយសង្ឃឹមថាធនធានទាំងនោះជួយគាំទ្រដល់កម្មវិធីរបស់លោកអ្នក និងគ្រួសាររបស់លោកអ្នក។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចែករំលែកធនធានណាមួយដែលបានបង្កើត ដោយ QSLA របស់យើងជាមួយសហគមន៍របស់លោកអ្នក ឬនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកអ្នក ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ឬវេទិកាផ្សេងទៀត សូមផ្តល់ការទទួលស្គាល់ដល់ QSLA​ ដោយ

ធែគ(Tag) លើ Facebook (ហ្វេសប៊ុគ)​@QualityStartLosAngeles